Spolu s vámi posouváme Kyjov dál

Volební program Sedmadvacítky nezávislých kandidátů pro volební období 2022-2026

Kyjov – město pro všechny generace

Hlavní body pro jednotlivé místní části:

1. Kyjov

  • Dostavíme aquacentrum, které se stane oblíbeným místem zábavy i odpočinku
  • Nastartujeme projekt družstevního bydlení v lokalitě bývalé Mlékárny
  • Zavedeme kartu benefitů pro občany s trvalým bydlištěm v Kyjově

2. Bohuslavice

  • Postavíme multifunkční kulturně-sportovní centrum
  • Opravíme veškeré komunikace v lokalitě Zákostelí a vybudujeme chodník od školy k hřišti a od vlakové zastávky po konec Bohuslavic

3. Boršov

  • Generálně zrekonstruujeme prostor před hospodou s navazujícími veřejnými prostranstvími
  • Vybudujeme nové sportoviště v Boršově u tenisových kurtů

4. Nětčice

  • Zrekonstruujeme Klub Nětčice včetně zahrádky
  • Zrevitalizujeme Sídliště Klínky

I. KYJOV – BEZPEČNÉ A ROZVÍJEJÍCÍ SE MĚSTO S PRACOVNÍMI PŘÍLEŽITOSTMI A MOŽNOSTMI KVALITNÍHO BYDLENÍ

· Nastartujeme projekt družstevního bydlení a zrealizujeme pilotní projekt malometrážního bydlení pro mladé rodiny a seniory

· Zajistíme, ve spolupráci s developery, postavení minimálně 80 nových bytových jednotek a domů

· Zrevitalizujeme Sídliště Klínky a Sídliště Tyršova-Brandlova, a další veřejná prostranství v našem městě

· Opravíme chodníky na sídlišti U Vodojemu

· Získáme investory do průmyslové zóny Traktorka a zajistíme tak vznik nových pracovních míst

· Nadále budeme podporovat komunitu místních podnikatelů a ve spolupráci s Centrem technického a inovativního vzdělávání otevřeme podnikatelský inkubátor

· Rozšíříme kamerový systém města o inteligentní kamery, které samy dokáží rozpoznat nežádoucí chování

· Posílíme preventivní aktivity městské policie

 

II. KYJOV – MĚSTO SKVĚLÝCH ŠKOL A RŮSTU DOVEDNOSTÍ NAŠICH DĚTÍ

· Nadále budeme podporovat modernizaci základních a mateřských škol v Kyjově, a to i využíváním dotačních programů

· V Mateřské škole Nádražní zrekonstruujeme školní kuchyni

· Budeme pokračovat ve finanční i organizační podpoře programů zaměřených na prevenci rizikového chování žáků a studentů

· Finančně podpoříme základní školy při zajišťování činnosti školního psychologa

· Budeme pokračovat v podpoře a rozšiřování aktivit Studentského parlamentu města Kyjova

· Podpoříme vznik ekologického centra při Střední polytechnické škole a Domově dětí a mládeže Kyjov

· I nadále budeme podporovat činnost Základní umělecké školy a Domu dětí a mládeže, abychom zajistili rozvoj uměleckých a zájmových dovedností našich dětí

· S pomocí dotací opravíme rekreační středisko Hutisko-Solanec, aby jej mohly naše děti využívat celoročně

 

III. KYJOV – MĚSTO VSTŘÍCNÉ K SENIORŮM

· Budeme pokračovat v osvědčeném projektu Přeprava seniorů. V příštím roce uvolníme na poukázky na taxi min. 1 mil. Kč.

· Nabídku Centra sociálních služeb Kyjov rozšíříme o zdravotní péči pro seniory

· Začneme připravovat výstavbu dalších ubytovacích kapacit pro seniory

· I nadále budeme pokračovat v jízdném zdarma pro seniory nad 70 let

· Rozšíříme terénní sociální služby

· Budeme i nadále aktivně podporovat dostupnou zdravotní péči v regionu

· Podpoříme vznik obchodní jednotky na ulici Boršovské, která bude v docházkové vzdálenosti pro místní části Boršov a Nětčice

 

IV. KYJOV – MĚSTO PLNÉ ZELENĚ, SKVĚLÉHO ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

· Zrealizujeme přestavbu sběrného dvora, abychom zajistili dostatečnou kapacitu a zkrátili průměrnou dobu jeho návštěvy

· Budeme pokračovat v přípravě revitalizace městského parku

· Ve spolupráci s Povodím Moravy budeme pokračovat v přípravě revitalizace toku říčky Kyjovky, včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření

· Budeme nadále pracovat na snižování množství odpadu. V této souvislosti zřídíme Re-use centrum.

· Vstoupíme jako zakládající člen do lokální Energetické komunity

· Na budovách v majetku města budeme umisťovat fotovoltaické panely, realizovat zelené střechy a projekty na využívání dešťové vody

· I nadále budeme dbát o kvalitní údržbu veřejné zeleně

· Budeme pokračovat ve hledání vhodných a efektivních cest využití alternativních zdrojů energie

· Budeme dál pokračovat v instalování úsporného veřejného osvětlení

 

V. KYJOV – ŽIVÉ MĚSTO S MOŽNOSTMI AKTIVNÍHO ODPOČINKU, RADOSTI, VESELÍ A KULTURY

· Postavíme multifunkční halu v Bohuslavicích

· Zabezpečíme využití nově vzniklého areálu Aquavparku. Budeme usilovat o pravidelné využívání plaveckého bazénu žáky kyjovských škol i nad rámec povinných plaveckých kurzů.

· Zrekonstruujeme Klub Nětčice

· S využitím dotačních prostředků postavíme v katastru města rozhlednu

· Zvýšíme finance na dotační programy sport, kultura a spolková činnost o 30%

· Zahájíme přípravu realizace víceúčelového sportovního areálu v Polámaných

· Vybudujeme nové sportoviště v Boršově

· Prostor vedle dětského hřiště v Nětčicích proměníme na místo komunitního setkávání

· Budeme nadále rozšiřovat síť cyklostezek v okolí Kyjova a zajistíme fungující vnitřní propojení cyklostezek přes centrum města

 

VI. KYJOV – MĚSTO S KVALITNÍMI SLUŽBAMI A VSTŘÍCNÝM ÚŘADEM KE SVÝM OBČANŮM

· Zřídíme kartu benefitů pro občany s trvalým bydlištěm v Kyjově

· Budeme pokračovat v digitalizaci služeb městského úřadu

· I nadále budeme komunikativní a otevřenou radnicí

· I v dalších letech budeme pokračovat v uplatňování principů participativního rozpočtu

· Budeme pravidelně organizovat Dny se starostou, Hovory s občany, Setkávání s jubilanty a Starostovnu

 

VII. KYJOV – MĚSTO S VÝBORNOU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUROU

· Zrevitalizujeme ulici Mezivodí

· Ve spolupráci s JMK zrekonstruujeme ulici Pod Kohoutkem

· Zavedeme další rezidentní parkovací zóny, abychom zajistili parkovací místa především pro občany města

· Zpracujeme generel dopravy, který bude odpovídat trendům chytré mobility

· Opravíme páteřní komunikace v lokalitě Bohuslavice a vybudujeme chodník od školy k hřišti a od vlakové zastávky po konec Bohuslavic

· V Nětčicích vybudujeme chodník od pálenice k ulici Nětčické

· V Bohuslavicích opravíme veškeré komunikace v lokalitě Zákostelí

· Budeme pokračovat v řádné údržbě a opravě místních komunikací a chodníků

Kontakt

Scroll to top